تخرب از ديدگاه قرآن و روایات
35 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم