امام خمينی و احیاء اندیشه جامعیت دین و مبانی آن در قرآن و روایات
31 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم
نام استاد/نام دانشجو :