تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1367 
الهیات و معارف- حقوق خصوصی 
دانشگاه تهران 
 
اجتهاد