سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه پردیس قم - دانشگاه تهران 
مدیر گروه 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مجتمع آموزش عالي قم 
عضويت هيئت علمي 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه تهران و پرديس قم  
مدرس 
 
 
معارف اسلامى 1 و 2  
تدریس 
دانشگاه تهران و پرديس قم 
مدرس 
 
 
اخلاق و تربيت اسلامى 
تدریس 
دانشگاه آزاد و پرديس قم  
مدرس 
 
 
حقوق مدنى 
تدریس 
دانشگاه پردیس قم 
مدرس 
 
 
كلام قدیم و جدید 
تدریس 
دانشگاه پردیس قم 
مدرس 
 
 
علوم قرآنى 
تدریس 
دانشگاه پردیس قم 
مدرس 
 
 
تفسير تخصصى 
تدریس 
دانشگاه پردیس قم 
مدرس 
 
 
انقلاب و ریشه ها 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
سطوح عاليه (رسائل مكاسب) 
تدریس 
مجتمع آموزش عالي قم ومؤسسه امام(ره) 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي، انقلاب اسلامي  
تدریس 
مجتمع آموزش عالي قم 
مدرس 
 
 
منطق، كلام، تفسير و علوم قرآني 
تدریس 
دانشكده سپاه 
مدرس 
 
 
علوم قرآني - كلام 
همکاری 
دانشگاه پردیس قم - دانشگاه تهران 
مدیر گروه 
 
 
علمی و اجرائی